Prihlásenie na aktivitu : EXPORT - ON ! Polska - Slowacja