Aktuality

POĽSKO ZAČÍNA PREDSEDNÍCTVO V OBSE

1. januára 2022 Poľsko preberá ročné predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu s Európou.
Celý článok: https://www.gov.pl/web/slovensko/posko-zana-predsednctvo-v-obse


Predstavenie výsledkov Iniciatívy hospodárskych komôr za rok 2021:

Dňa 17.12.2021 prebehla online diskusia medzi predstaviteľmi Sliezskeho vojvodstva a pracovnou skupinou zvolanou SPOK k dvom nosným témam súčasnej cezhraničnej spolupráce - dopravná infraštruktúra a Karpatský dohovor. (Verím, že po uvoľnení pandemických opatrení sa nám v budúcom roku podarí stretnúť i osobne - radi do Katowic prídeme, samozrejme náš zámer spoločne navštíviť i s oboma veľvyslancami rozostavaná úseky S1 a D3 zostáva v platnosti)
Dnes zažívame bezprecedentný - zlomový ekonomický nástup celosvetovej globalizácie. Sú tu proste nové techniky, nové technológie a je tu globalizovaný kapitál. Tento trend bude pokračovať. Či sa nám to páči či nie. A nezmení to ani nostalgia za minulými časmi (či už stredoveku, 19.storočia ci nebezpečných rokov tridsiatych minulého storočia). Čím viac budeme tieto procesy dnes brzdiť, tým rýchlejšie nás potom oni prevalcujú. Tak funguje svet. Hospodárstvo, energetika, dopravná infraštruktúra, ochrana životného prostredia, spoločné kultúrne dedičstvo... celého karpatského dohovoru potrebujú koordinované nadregionálne postupy. Zostávať len vo svojich zacyklených domovských dvorčekoch sú prežitkom. Prvotná Iniciatíva hospodárskych komôr Slovenska a Poľska sú preto nielen výzvou ale hlavne príležitosťou veci pohnúť.

Predstavenie výsledkov "Iniciatívy hospodárskych komôr" za rok 2021:
- Stretnutie s predsedami hosp. komôr troch moravských krajov (online) - Moravsko-slezský, Zlínsky, Jihomoravský.
- procesy vyplývajúce pre európsku úroveň (vrátane EUROCHAMBERS), národnú úroveň, regionálnu úroveň
- sumarizácia výsledkov jednaní v druhom polroku 2021 ( teda po Krakovskom online stretnutí v júni s predsedami PSK, ŽSK a Malopolského vojvodstva):
+ Implementačný výbor Karpatského dohovoru v Krakove (online) november
+ Jednanie (online) s predsedom sekretariátu KD vo Viedni (november)
+ Jednanie (online) so štátnou tajomníčkou MZVaEZ p. Brockovou
+ Komunikácia s MD - A. Doležal (s MIRRI - V. Remišová, zatiaľ v procese)

Doprava
- doposiaľ nemá Slovensko a Poľsko žiadne diaľničné spojenie, slabé cestné a veľmi biedne vlakové spojenia
- v Karpaczi zo silnej iniciatívy poľského ministra dopravy A. Adamczyka bolo s našim rezortným ministrom A. Doležalom podpísané Memorandum o Via Carpatia, ktorá sa z poľskej strany už stavia, z maďarskej strany je dokončená, my sme ešte nezačali ani s výkupom pozemkov.
- Nedobrá je i situácia na D3. Pokiaľ poľská strana už prakticky dokončením úseku Wengerska Gorka, bude napojená až po hranicu, z nasej strany vzniká opäť výrazný časový sklz - ozrejmil J. Mišura, riaditeť Žilinskej regionálnej komory v rokoch 2003-2020, podpredseda SPOK a člen Dopravného výboru SPOK.


ONLINE ROKOVANIA OHĽADOM KARPATSKÉHO DOHOVORU

6.12. 2021 sa uskutočnilo online rokovanie predstaviteľov Iniciatívy obchodných komôr Karpatského dohovoru s vedením SOPK a dňa 30.11.2021 rokovanie s predstavitelmi hosporárskych komôr prihraničných krajov Českej republiky. Z českej strany bol vyjadrený záujem o spoluprácu pri zrýchľovaní využitia možností cezhraničnej spolupráce v ramci Karpatského dohovoru a o prípravu Konferencie k daným témam po novom roku (01-02/2022).


ROKOVANIE DOPRAVNÉHO VÝBORU PRI SPOK 7.12.2021

Nosné témy nadväzovali na HN Club zo dňa 2.12.2021 za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, gen. riaditeľa NDS Vladimíra Jacka, riaditeľa VÚD Vladimíra Palčáka a prezidenta ZSSS Pavla Kováčika - člena nášho výboru. Viac na : https://slovensko.hnonline.sk/14955537-kritickemu-useku-d1-hrozi-scenar-visnoveho-pripustil-na-hnclube-dolezal-o-zmene-rozhodne-vlada


ÚČASŤ PREDSEDU SPOK NA IMPLEMENTAČNOM VÝBORE KARPATSKÉHO DOHOVORU V KRAKOVE

Pán Tomasz Zjawiony (predseda RIG Katowice) a pán Stanislav Kučírek (predseda SPOK) vystúpili 18.-19.11.2021 v online stretnutí s príspevkom k iniciatíve na podporu Karpatského dohovoru a integrovaných stratégií pre cezhraničné karpatské subregióny povýšením Karpatského dohovoru na štatút Karpatskej stratégie EÚ. Táto iniciatíva poľskej a slovensko-poľskej obchodnej komory navrhuje opatrenia na národnej úrovni zmluvných strán - koordináciu návrhov predsedov vlád alebo podpredsedov vlád pre hospodárstvo, vzhľadom na prierezový, interdisciplinárny a medzinárodný charakter problematiky prihraničných regiónov signatárskych štátov a na regionálnej úrovni zmluvných strán - príprava a implementácia spoločných integrovaných územných stratégií na ochranu a trvalo udržateľný rozvoj všetkých zapojených cezhraničných subregiónov. Predstavitelia Slovensko-poľskej obchodnej komory informovali o plánoch osloviť obchodné komory všetkých zmluvných strán Karpatského dohovoru a to aj prostredníctvom EUROCHAMBERS.

XIX. SLOVENSKO-POĽSKÉ HOPODÁRSKE FÓRUM

6. októbra 2021 sa konalo v Poprade XIX. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Panelové témy (vid program) si kládli za cieľ posunúť sa v chronických témach ako doprava či cestovný ruch, ale tiež prediskutovať kovidové ponaučenia v hospodárskej sfére a postkovidový rozvoj a pripravenosť na neho.
Slovensko-poľská hospodárska výmena zaznamenala za minulý rok hodnotu 10 mld € (nárast skoro 20%), a v prvom polroku 2021 už prekročila 6 mld €. Samotne Poľsko pokračuje v impozantnom ekonomickom raste, a zúročuje svoju reformnú a predvídateľnú ekonomickú politiku. Z niekdajšieho európskeho lídra v predaji uhlia, potom nábytku je dnes Poľsko lídrom v predaji lítiových batérií a európsky nárast v ďalších najmodernejších segmentoch ekonomiky pokračuje. PL export (80% do krajín EÚ a UK) zaznamenal rast aj v roku 2020 (239,9 mld €), a za prvý polrok 2021 vzrástol o 23%. (Pripomínam, že Poľská ekonomika bola jedinou ekonomikou EÚ v krízových rokoch 2008/2009, ktorá neupadla do mínusovej bilancie). Samozrejme s takouto bilanciou si Poľsko môže postupne naplniť ambície stať sa lídrom (nielen ekonomickým) vo východnej časti dnešnej EÚ/resp. Európy. Hospodárskeho fóra sa aktívne zúčastnil aj predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory. Program a foto v prílohe.
Program HF 2021
SK_PL hospodarske forum _ fotogaleria

SPOK PREZENTOVALA SVOJICH ČLENOV NA VEĽTRHU V BIELSKO-BIALA

Slovensko-poľská obchodná komora sa 24.9.2021 zúčastnila na 58. Stavebnom veľtrhu v Bielsko-Biala ,,JESEŇ 2021,, a 23. Veľtrhu vykurovacej techniky ,,INSTAL SYSTEM,, kde prezentovala svojich členov. Tohtoročné jesenné vydanie veľtrhu bolo jedinečné, ponuka veľtrhu bola veľmi široká a atraktívna pre návštevníkov. Vďaka tomu mali návštevníci veľké možnosti nájsť zaujímavé výrobky a nové kontakty a veľtrh získal od návštevníkov veľtrhu mnoho pozitívnych názorov. Zároveň vás pozývame na pokračovanie propagácie vašej spoločnosti a získavanie obchodných kontaktov v regióne južného Poľska a v cezhraničnom regióne na 59. medzinárodnom stavebnom veľtrhu „Twój Dom 2022“, ktorý sa bude konať 11. - 13. marca 2022.

PREDSEDA SPOK NA EKONOMICKOM FÓRE V POĽSKOM KARPACZI

V dňoch 07.-09.09.2021 sa uskutočnilo v poľskom Karpaczi už XXX. Ekonomické Fórum (pokračovateľ tohoto formátu z Krynice, nazývané aj malý Davos). Zúčastnilo sa ho vyše tritisíc hostí z najrôznejších branží hospodárstva, vedy, výskumu ale i vládnej a regionálnej politiky Európy - najviac našej strednej.
V 22 panelových diskusiách vystúpili vyše dve stovky prednášajúcich. Samozrejme najviac informácií, úvah, názorov odznelo v osobných rozhovoroch. Žijeme v prelomových časoch, a to nielen EÚ. EÚ, ako únia štátov vytvorená ako voľná ekonomická zóna, prvýkrát disponuje úplne inými finančnými nástrojmi ako doteraz. Jednotlivé vlády, ale i celkový bruselský manažment, sú vystavené komplikovanému programu reštartu hospodárskych činností v postcovidovom čase. 750 mld Plánu Obnovy sú iba začiatkom. Ak sa to cele podarí, potom budeme takéto nástroje vo vybraných branžiach používať často, a možno nastálo. Preto sú tak dôležité vízie, stratégie a následne nástroje, modely na ich riešenia. Preto pri tak multi-spektrálnom zastúpení tém (od energetiky až po kybernetickú bezpečnosť, od Karpatského dohovoru až po vodíkový autobus Solaris) treba byť. A počúvať a diskutovať. Zo slovenských vládnych činiteľov bol prítomný iba minister dopravy a výstavby A. Doležal. Z profesných združení, odborných inštitúcií pár (doslova). Z médií som nezachytil nikoho...
Opäť jedna premárnená príležitosť.

Foto Podpis Memoranda k Via Carpatia


VEĽTRH POLAGRA 2021

V dňoch 4.-6. októbra 2021 sa v rámci Medzinárodných veľtrhov Poznaň uskutoční jedno z kľúčových podujatí v odvetví potravinárstva a sektora HoReCa, podujatie s medzinárodným významom a reputáciou, ktoré je príležitosťou aj pre slovenské subjekty. Či už vystavovať, alebo sa len inšpirovať, v každom prípade získať nové kontakty, alebo dať o sebe vedieť a rozšíriť svoj biznis. Zároveň s veľtrhom POLAGRA sa bude konať Medzinárodný veľtrh baliacej techniky a označovania TAROPAK. Téma úzko spojená práve s potravinami a ich marketingom a predajom. Bližšie informácie o veľtrhu a sprievodnom programe sú k dispozícii na uvedených linkoch:
https://polagra.pl/pl/
https://www.taropak.pl/pl